Основно училище "Алеко Константинов"

        с.Голямо Градище , община Опака

 

      НачалоЗа насФотогалерияДостъп до инфоПолезни връзкиКонтакт с насПрофил на купувача

Прогнозата за времето в с.Голямо Градище може да видите ТУК   

Обществен съвет

Учебен план

времево разписание за учебните часове - прогимназиален етап

Прогимназиален етап
1
 8.00   8.45
2
 8.55   9.40
3
 10.00   10.45
4
 10.55    11.40
5
 11.50    12.35
6
 12.45    13.30
7 13,35   14,20

 

 

 

ЗАПОВЕД № 95/20.02.2018

На основание чл. 143. ал.1 от ЗПУО и във връзка с чл.41.ал.1. чл. 44. ал.1 и чл. 4 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и решение на Педагогическия съвет на училището с Протокол № 3 от 16.02.2017 условията и реда за приемане на ученици в първи клас и пети клас

НАРЕЖДАМ:

1.  Да се извърши прием на ученици в V- ти клас за учебната 2018/2019 в паралелка с максимален брой ученици 22.

2.  ОПРЕДЕЛЯМ ИЗИСКВАНИЯ  ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС ЗА    

     УЧЕБНАТА 2018/2019г. както следва:

a)      Живеещите в с.Голямо Градище и учениците, на които не е наложена мярка по чл. 199, ал.1, т. 5  от ЗПУО.

b)      Други деца от семейството, обучаващи се в училището.

c)      Завършен 4 клас в ОУ „Алеко Константинов”  или друго училище в страната и ЕС  .

d)     Деца на служители, работещи в училище.

e)      Деца със специални образователни потребности, насочени с протокол от Регионален екип за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности  към Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование /РЦПППО/- гр. Търговище.

3.  НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

     А. Заявяване на желание – до 09. 06. 2018 г.

1. Заявление по образец от родител (настойник) до директора на училището.

2. Копие от Удостоверение за раждане на детето.

Документи се приемат всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа на 1 етаж при директора.

     Б. Записване:

            1. Удостоверение за завършен начален етап- оригинал .

            2. Здравен картон (за учениците, завършили IV-ти клас в друго учебно заведение).

 

4. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА:

1.В срок до 09.06.2018 година се подават заявления за записване и копие от Удостоверението за раждане на детето.

2.От  12.06.2018 г. до 15.06.2018 г. включително се извършва записване на учениците в V клас.

3.След 15.06.2018 г.  записване в V клас се извършва само при наличие на свободни места, които се обявяват на 16.06.2018 г. до 16.30 часа .

4.Първа родителска среща – м. юни 2018 г. от 16.00 часа, в учителската стая.

5.Втора родителска среща – м. септември 2018година.

ОРГАНИЗАЦИЯ

Документи се приемат всеки работен ден от 8.00 ч. до 16.30 ч. на 2 етаж при г-жа Г.Ахмедова и при директора на 1 етаж.

Списъците с класираните ученици ще се изнесат на информационното табло и в сайта на училището.

 

Директор: ...............................

Джошкун Феимов


 

 

ЗАПОВЕД № 94/20.02.2018

На основание чл. 143. ал.1 от ЗПУО и във връзка с чл.41.ал.1. чл. 44. ал.1 и чл. 4 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и решение на Педагогическия съвет на училището с Протокол № 3 от 16.02.2017 условията и реда за приемане на ученици в първи клас и пети клас

НАРЕЖДАМ:

4.  Да се извърши прием на ученици в I- ви клас за учебната 2018/2019 в паралелка с максимален брой ученици 22.

ОПРЕДЕЛЯМ:

5.                График на дейностите по  прием на ученици в първи клас. както следва:

2.1.          Подаване на заявление за записване - от 21.05. до 31.05.2018 г

2.2.          Разглеждане на заявленията и обявяване на списъци на регистрираните деца –   

                       31.05.2018

2.3.          Записване на учениците в първи клас - от 06.06. до 10.06.2018 г.

2.4.          Обявяване на свободни места - 13.06. 2018 г.

2.5.          Записване на ученици, желаещи да заемат свободните места от 14.06. до                17.06.2018г.

2.6.          Обявяване на останалите свободни места и попълването им - от 20.06.2018                      до  14.09.2018 г.

6.    Необходими документи при кандидатстване:

3.1.Заявление от родител за записване в първи клас - училищна бланка:

3.2.Копие от акта за раждане на детето:

3.3.Копие от лична карта на родител.

4.Комисия за  прием на документи и класиране на ученици за 1 клас   - задължения и състав:

4.1. Председател:– Айтен Асан Ахмед-Ферзу ст.учител в начален етап

4.2.Членове : - Невена Георгиева-учител в начален етап

                      Февкие Хасанова Мехмедова- ст.учител в начален етап

4.3.  Задължения на комисията:

a)      Приема документите, проверява наличието и редовностт на оригиналите с копията на документите и връща оригиналите на родителите

b)      Завежда с входящ номер в дневника за входяща кореспонденция на  подадените документи;

c)      Подрежда документите на учениците по входящи номера и класира по посочените по - долу критерии:

d)     Изготвя списък ма класираните ученици и го предава на директор;» пл училището за утвърждаване.

5.Място на работа на комисията - учителска стая.

6.Критерии за подбор на кандидатите, когато броят на подадените заявления е  по-голям от броя на местата за обучение:

            6.1.Деца и внуци на учители и служители от училището;

 6.2.Брат/ сестра на ученик от ОУ" Алеко Константинов", доказуемо със служебна бележка издадена от училището;

 6.3.Местоживеене в с.Голямо Градище,община Опака, доказуемо със съответния  документ;

6.4. Деца навършили 6 годишна възраст в календарната 2018 г. по желание на  родителя,ако физическото и умствено им развитие позволява.

Не се прилагат критерии за прием на ученици в паралелка за 1-ви клас, когато броят на желаещите деца да се запишат в нея, не надвишава обявените места.

7. Приетите ученици се записват в училището със следните документи:

Заявление за записване до директора на училището;

Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група/ клас/;

Декларация от родител за случаите, в които детето не е посещавало подготвителна  група/ клас/.

На 19 април 2018 г. от 16.00 ч. ще се проведе Ден на отворените врати за родителите на  бъдещите първокласници в ОУ „ Алеко Константинов".

Настоящата заповед да се доведе до знанието на комисията за сведение и изпълнение. Същата да бъде изложена на видно място в училището за информация на всички желаещи, както и оповестена в официалния сайт на ОУ „ Алеко Константинов".

 

 

Директор: ...............................

Джошкун Феимов

 

 

 

Списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства.

Същност на всеки вид социална услуга.

Практическите насоки за действия, които учители и ученици трябва да приемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

Седмично разписание

за II-ри срок на учебната 2017/2018 година

 
     V клас VI клас VII клас
    ЧК ЧК ЧК
Понеделник 1 Английски език Човекът и природата Английски език
2 Човекът и природата Английски език Биология и ЗО
3 Математика Бълг.език и литература Математика
4 Физ. възп.и спорт Математика Физ възп.и спорт
5 Бълг.език и литература Изобр.изкуство Бълг.език и литература
6 Бълг.език и литература Изобр.изкуство Бълг.език и литература
       
Вторник 1 Бълг.ез.и литер. Математика Бълг.ез.и лит.
2 Математика Бълг.ез.и литерат. Математика
3 История и цивил. Физ.възп.и спорт История и цивил.
4 Физ.възп.и спорт Истор.и цивилиз. Физ. възп.и спорт
5 Английски език Геогр. и икономика Английски език
6 Геогр.и икономика Музика Геогр.и икономика
       
Сряда 1 Бълг.ез.и литер. История и цивил. Бълг.ез.и литер.
2 Английски език Геогр.и икономика Английски език
3 Геогр.и икономика Английски език Геогр.и икономика
4 История и цивил. Математика Английски език-ЗИП
5 Изобраз.изкуство Бълг.ез.и литерат. Физика и астрономия
6 Изобраз.изкуство Музика Изобраз.изкуство
       
Четвъртък 1 Бълг.език и литература Човекът и природата Бълг.език и литература
2 Музика Математика Химия и ООС
3 Математика Бълг.ез.и литерат. Математика
4 Технологии и предпр. Бълг.ез.и литерат. Биология и ЗО
5 Технологии и предпр. Английски език Технологии
6 Математика-ИУЧ Физ.възп.и спорт Математика-ЗИП
       
Петък 1 Човекът и природата Бълг.език и лит.-ИУЧ Химия и ООС
2 Бълг.език и лит.-ИУЧ Физ.в-еи спорт Бълг.ез.и литер.ЗИП
3 Музика Математика - ИУЧ Музика
4 Физ.възп.и спорт Информ.технологии Физика и астрономия
5 Математика  Технол.и предпр. Математика
6 Информ.технологии Технол.и предпр. Информ.технологии
       

 

НАЧАЛЕН ЕТАП
    I клас II клас III клас
Понеделник 1 ЧК ЧК ЧК
2 Бълг.ез.и литература Бълг.ез.и литература Бълг.език и литер
3 Бълг.ез.и литература Бълг.ез.и литература Бълг.език и литер
4 Математика Математика Математика
5 Музика Музика Музика
      Английски език
       
       
       
Вторник 1 Бълг.ез.и литература Бълг.ез.и литература Бълг.ез.и литература
2 Бълг.ез.и литература Бълг.ез.и литература Бълг.ез.и литература
3 Математика Математика Човекът и обществото
4 Музика Английски език Музика
5 Бълг.ез.и литер.-ИУЧ ФВС Бълг.ез.и литер.-ЗИП
  ЧК    
       
Сряда 1 Бълг.ез.и литература Бълг.ез.и литература Бълг.ез.и литература
2 Бълг.ез.и литература Бълг.ез.и литература Бълг.ез.и литература
3 Математика Изобр.изкуство Математика
4 Технол.и предприем. Изобр.изкуство ДБТ
5     Английски език
       
       
Четвъртък 1 Бълг.ез.и литература Бълг.ез.и литература Бълг.ез.и литература
2 Математика Математика Математика
3 Околен свят Английски език Човекът и природата
4 ФВС ФВС ФВС
5 Математика-ИУЧ Технол.и предприем. Английски език
       
       
Петък 1 Бълг.ез.и литер.-ИУЧ Околен свят Човекът и общ.
2 Изобр.изкуство Бълг.ез.и литер.-ИУЧ Изобраз.изкуство
3 Изобр.изкуство Бълг.ез.и литер.-ИУЧ Изобраз.изкуство
4 ФВС Математика-ИУЧ ФВС
5   Музика Математика-ЗИП

 

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ

(II срок – 2017/2018 учебна година)

 

№ по ред

Предмет

Учител

Ден

Час

1.

Български език и литература

Г.Ахмедова

Ф.Мехмедова

А.Ферзу

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

1400

1430

1430

2.

Английски език

Г.Ахмедова

Четвъртък

1430

3.

Математика

М.Симеонова

 

Ф.Мехмедова

А.Ферзу

Четвъртък

Вторник

Вторник

Вторник

1330

1330

1400

1400

4.

Информационни технологии

Д.Феимов

Четвъртък

15

5.

История и цивилизации

В.Митева

Вторник

1340

6.

География и икономика

В.Митева

Вторник

1415

7.

Биология и здравно образование

Б.Бужев

Четвъртък

1430

8

 Физика и астрономия

М.Симеонова

Вторник/ Четвъртък

1340

9

 Химия и опазване на околната среда

Б.Бужев

Четвъртък

1445

10.

Човекът и природата

Б.Бужев

Ф.Мехмедова

Четвъртък

Четвъртък

1430

1530

11.

Човекът и обществото

Айтен Ферзу

Четвъртък

15

                       

Забележка: Основанието за консултациите на учителите е определено в Правилника за вътрешния трудов ред на училището.

ГРАФИК

за провеждане на обща подкрепа за личностно развитие в училището през учебната 2017/2018

№ по ред Клас Ден от седмицата Място на провеждане Брой часове Начален час Учител
1. I вторник
сряда
четвъртък
петък
класна стая 1 12:00 Ф.Мехмедова
2. II вторник
сряда
четвъртък
петък
класна стая 1 12:00 А.Ферзу
3. III вторник
сряда
четвъртък
петък
класна стая 1 12:35 Ф.Мехмедова
4. V вторник
четвъртък
класна стая 1 13:45 М.Симеонова
5. VI вторник
четвъртък
класна стая 1 13:45 Г.Ахмедова
6. VII вторник
четвъртък
класна стая 1 14:30 Г.Ахмедова
М.Симеонова

 

 

 

 

На 05.06.2017г. се проведе втората представителна изява на клубовете „Четем заедно” и „В света на приказките” по проект „Твоят час”.Пред своите родители учениците от начален етап прочетоха приказката „Как се раждат пеперуди” от Мая Дългъчева.

 

 

 

 

На 02.06.2017г. се състоя спортно състезание по баскетбол по проект „Твоят час”.Сили премериха отборите на ОУ”Ал.Константинов”-с.Г.Градище и ОУ”Хр.Ботев”-с.Ломци.

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“- КЛУБ „ЧЕТЕМ ЗАЕДНО“

                               

         Работен момент от занятието                                    Крайният резултат                 

ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“ – КЛУБ „В СВЕТА НА ПРИКАЗКИТЕ“

                                                          Работен момент от занятието                                    Крайният резултат                 

СЪОБЩЕНИЕ

На  16.февруари 2016 година от 17,30 часа в кабинет 107 на ОУ"Алеко Константинов"-с.Голямо Градище ,    

ще  се проведе заседание на Обществен съвет към ОУ"Алеко Константинов" при проект за дневен ред:

1. Становище по "Проект на бюджет на  ОУ"Алеко Константинов"-с.Голямо Градище за 2017 година".

2.Запознаване с утвърдените за избор учебници и учебни комплекти на 1 и 5 клас.

3.Становище по план прием за 2017/2018 учебна година.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съобщение

На 16 февруари от 16,30 часа в ОУ"Алеко Константинов" ще се проведе родителска среща при следния дневен ред :

1.Резултати от обучението през 1-ви учебен срок на учебната 2016/2017 година;

2.Информация по изпълнение и резултати от проект "Твоят час";

3.Запознаване с измененията в Правилник за организацията и дейността на училището;

4.Разни.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

През уч.2016/2017г в ОУ“Алеко Константинов“ –с.Голямо Градище, общ.Опака, обл.Търговище са организирани четири групи по проект „Твоят час“.

Учениците от начален етап са включени в две групи за преодоляване на обучителни затруднения, с акцент върху четенето и по-специално – четене с разбиране. Учениците от първи и втори клас участват в клуб „Четем заедно“, а четвъртокласниците – в клуб „В света на приказките“. Всяко от занятията е комплекс от четивни задачи и задачи за рисуване, съобразно проведената анкета и изразените желания на децата.Дейностите по проекта дават възможност за подобряване на четивната техника, да работят съвместно по любими задачи.

             

Отново с ученици с обучителни затруднения от пети и шести клас е сформиран клуб „Трудната математика“. Работота по проекта е организирана в екип с възможност за взаимопомощ и цел преодоляването на пропуските в знанията и уменията. С голямо желание учениците работят с логически и занимателни задачи, което прави участието им в проекта привлекателно.

             

Създаване на мотивация за участие в спортни занимания с оглед подобряване на физическата дееспособност е основната цел на клуб „Баскетбол“.В него са включени ученици от прогимназиален етап. Заниманията по проекта спомагат за формиране и на редица социални качества – взаимопомощ, работа в екип, поемане на отговорност.

СЪОБЩЕНИЕ

На 01.декември 2016 година от 14,30 часа в кабинет 107 на ОУ"Алеко Константинов"-с.Голямо Градище , ще   се проведе заседание на Обществен съвет към ОУ"Алеко Константинов" при проект за дневен ред:

1.Избор на председател на Обществен съвет към ОУ"Алеко Константинов"-с.Голямо Градище.

2.Разглеждане на  проект за "Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата"

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКАНА  

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ

ОУ“Алеко Константинов“-с.Голямо Градище

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с прилагане на чл. 265, ал. 1 и чл. 266, ал. 2 от Закона за предучилищното  и училищното образование,  директорът на ОУ“Алеко Константинов“-с.Голямо Градище

 СВИКВА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ НА 6. 10. 2016 Г. ОТ 17:00 Ч. В К-Т 210

НА ОУ“Алеко Константинов“-с.Голямо Градище ПРИ СЛЕДНИЯ  ДНЕВЕН РЕД

1.     Избор на членове на Обществения съвет на ОУ“Алеко Константинов“-с.Голямо Градище.

2.     Избор на резервни членове на Обществения съвет на ОУ“Алеко Константинов“-с.Голямо Градище 

Информация за правомощията на обществения съвет може да прочетете  на интернет страницата http://ougg.free.bg

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВТОРА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА

НА АТЕЛИЕ „СРЪЧКОВЦИ” И КЛУБ „АЗ И ЖИВОТНИТЕ”

В ОУ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” –С.ГОЛЯМО ГРАДИЩЕ

7 юни  – ден, като всички останали...

Но за учениците от начален етап на ОУ”Алеко Константинов” – с.Голямо Градище той се превърна в истински празник, благодарение на съвместна представителна изява по проект УСПЕХ. Първокласниците от ателие „Сръчковци” с ръководител Айтен Ферзу, второкласниците и четвъртокласниците от клуб „Аз и животните” с ръководител Соня Герасимова, представиха пред родители и гости своята работа по проекта. И го направиха по един незабравим начин.Цяла седмица малките ученици трескаво се подготвяха за своята изява. В уречения час с вълнение, трепет и много усмивки, празникът започна. В началото бяха представени не само интересни, но и много полезни факти за познати и непознати животни. След това градусът на настроението бе повдигнат от изпълнението на патешки танц, в който малките танцьори ползваха собственоръчно изработени маски. А за да покажат истинска сръчност пред своите родители, децата довършиха предварително подготвени хвърчила. Вдигнали ги високо, те заведоха гостите във фоайето,за да ги изненадат с изложбата, на която бяха представени много и  красиви изделия.Последваха възклицания, похвали и разбира се – снимки.

Тогава дойде и дългоочакваният момент от празника – парад на хвърчилата. Всички излязоха навън и под звуците на музика в небето над училищния двор полетяха 23 детски хвърчила. Детското щастие някак спонтанно накара и родителите да се включат –  даваха съвети,  разплитаха заплели се опашки ...

И всички много се забавляваха.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Да почистим България за един ден !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На 19 април 2013/петък/ в ОУ"Алеко Константинов" се проведе традициония ден за самоуправление.

Ученици от  различни класове„поемат” управлението на училището като преминават през пълен процес на организация и провеждане на един учебен ден.В рамките на инициативата те организират учебния процес,  решават проблеми, свързани с  учебно-възпитателните и административни дейности. Като награда за положения  труд, в края на „работния ден” най-добре справилите се ученици-учители   получат грамоти за активно участие и отлично представяне в Деня на ученическото  самоуправление.

 

 

 

НА 16.О3.2013 ГОДИНА СЕ ПРОВЕДЕ ПЪРВА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА НА КЛУБ”СВЕТЪТ НА ЦВЕТЯТА” И АТЕЛИЕ ”РАБОТИЛНИЦА ЗА ИДЕИ” С РЪКОВОДИТЕЛИ МАРИЙКА СИМЕОНОВА И АЛБЕНА БОНЕВА.                В КОРИДОРА НА ВТОРИЯ ЕТАЖ УЧАСТНИЦИТЕ В АТЕЛИЕТО ПОДРЕДИХА ПЪСТРА ИЗЛОЖБА ОТ КАРТИЧКИ, МОДУЛНИ ОРИГАМИ, ВАЗИ И АПЛИКАЦИИ.

  РЕДОМ С ТЯХ ЦВЕТНАТА ГРАДИНА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ КЛУБ”СВЕТЪТ НА ЦВЕТЯТА” СЪЗДАВАШЕ ПРОЛЕТНО НАСТРОЕНИЕ.

 

 

ПЪРВА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА

На ателие „Сръчковци“ и  на клуб „Аз и животните” по Проект УСПЕХ

През месец декемвти 2012г. училищното фоайе на втория етаж бе превърнато в изложбена зала – дойде време за първата представителна изява на учениците от начален етап.

Тази година първокласниците са включени в ателие «Сръчковци», а второкласниците и четвъртокласниците- в клуб « Аз и животните». На богатата изложба малките  първокласници от ателие «Сръчковци» подредиха изработени от различни материали зайчета, китчета, петлета, агънца, таралежи, дори макет на птицеферма с патици, пилета и каруца с кончета. Участниците  в клуб «Аз и животните» представиха «Първа книжка за животните», книжка « Гатанки лесни за животни интересни», маски, картички, пеперуди, постери.

Седмично разписание на часовете за 1 срок на учебната 2012/2013 година.

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа наОперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

На 9 април, с началото на пролетната ваканция, започнаха  работа  ателие „Магията на хартията” и клуб”Приказен  свят” Учениците от III  и IV клас разтвориха българската  съкровищница  -четоха и обсъждаха, илюстрираха   и коментираха  народни приказки.  Първокласниците се запознаха с изкуството оригами и се научиха как от хартия могат да си направят  ботушки, солнички и др. С голямо старание бяха изработени и пролетни апликации.

Студио „Театър в училище „

  По проект ”Успех „ в ОУ „Алеко Константинов” е създадено и Студио „Театър в училище”.Групата обхваща ученици от VІ и VІІІ клас.Вече минаха първите няколко занятия по теми .В тези часове учениците се запознаха с приказката ,която ще драматизират.В началото беше направено проучване на възможностите на учениците и четене на приказката на маса.Заедно със своя ръководител децата  работиха и върху различните движения,жестове, мимики и местата на актьорите на сцената. Освен това имаше и индивидуална работа по сцени.Учениците посещават с голям интерес часовете,защото  за тях това е едно ново предизвикателство – да бъдеш актьор.За това допринесе и посещението на театралната постановка „Аладин и вълшебната лампа”,представена от Русенския драматичен театър в гр. Попово.Желанието им е  и те да покажат  своите възможности на  сцената.

„Английски клуб”

Учениците, които посещават „Английски клуб” изучават езика разговорно,посредством готови диалози от ежедневието, кратки анимирани истории и песни.През пролетната ваканция те се запознаха с някои факти за Великобритания и се научиха да приготвят вкусни английски палачинки с лимон и захар. Освен това те имаха възможност да разговарят с англичанката Адел, която отговори на въпросите на най-любопитните. Представителна изява бяха постери, които децата изработиха според интересите си.В тях те разказват за спорта,музиката и столицата на Великобритания.

Уениците от клуб „Бърза помощ в училище” представиха своите знания и възможности за първа помощ при действие на електричен ток,кръвотечения сърдечен масаж, изкуствено дишане ,превръзки на рани и измерване на артериално кръвно налягане. Всички с желание се включиха в поставените задачи. Ораганизирано бе състезание за най –добра превръзка на рана и контузия.

     Учениците от ОУ"Алеко Константинов"-Голямо Градище се класираха на 3 място на областното първенство по тенис на маса-21.март.2012-Търговище в двете възрастови категории V-VII и VIII-X клас.                                            

 -----------------------------------------------------------------------------

 

   На 13.03.2012 в ОУ"Алеко Константинов" се проведе общински кръг от състезанията по "Тенис на маса".Победители и класирани за областен кръг са учениците от Голямо Градище.

 

-----------------------------------------------------------------------

Основно училище „Алеко Константинов”-с.Голямо Градище е        участник в    

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището  привлекателно за младите хора”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

УЧИЛИЩЕ ЗА СЕБЕУТВЪРЖДАВАНЕ И ПОДГОТОВКА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ ХОРИЗОНТИ”

УСПЕХ   
Координатор за региона: Регионален инспекторат по образованието – Търговище 

-----------------------------------------------------------------------

 

За родителите на учениците от "Подготвителна група"
----------------------------------------------------------------------------------

 

Новогодишен карнавал

вижте снимките от празника

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------

Празник на училището- 18 май 2011

вижте снимки от празника

-----------------------------------------------------

19 февруари - Почит към най-великият Българин-Васил Левски

видео 8
 
Задачи от общински кръг на олимпиадата по :
        12.02.2011- Математика - IV клас , V клас, VI клас ,VII клас, VIII клас
 
        13.02.2011- Химия и ООС -      VII клас     VIII клас
 

20.02.2011- Български език и литература - V клас, VI клас ,VII клас, VIII клас

 За да влезете във вашата електронна поща кликнете ТУК

 ----------------------------------------------------------------

Седмично разписание за 2-ри срок:

начален етап     прогимназиален етап

 
Да учим английски език с мистър Дънкън - кликнете ТУК
----------------------------------------------------------------------------
 
 
 
Кадри от слънчево затъмнение на 4 януари 2011 година наблюдавано от Голямо Градище.Ако искате да прочетете повече за слънчевото затъмнение кликнете ТУК
 
 
Информация за резултата от външно оценяване вижте: 

резултати от външно оценяване на 5 и 6 клас

резултати на 7 клас от външно оценяване  

Давани тестове за 4. 5. и 6. клас през миналите години.

Примерни тестове за външно оценяване и конкурсни изпити след завършен 7 клас от сайта на МОМН по български език и литература и по  математика

 
Нов формат на изпита след 7 клас!   Цялата информация на адреси:
http://www.teacher.bg/story.aspx?id=931

http://www.mon.bg/top_menu/general/7klas/


 
http://www.mon.bg/top_menu/general/assessment/