Основно училище "Алеко Константинов"

        с.Голямо Градище , община Опака

 

      НачалоЗа насФотогалерияДостъп до инфоПолезни връзкиКонтакт с насПрофил на купувача

Прогнозата за времето в с.Голямо Градище може да видите ТУК   

Обществен съвет

Учебен план

времево разписание за учебните часове - прогимназиален етап

Прогимназиален етап
1
 8.00   8.45
2
 8.55   9.40
3
 10.00   10.45
4
 10.55    11.40
5
 11.50    12.35
6
 12.45    13.30
7 13,35   14,20

 

 

Списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства.

Същност на всеки вид социална услуга.

Практическите насоки за действия, които учители и ученици трябва да приемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

 

ГРАФИК

На заниманията с ученици през лятната ваканция – уч.2016/2017г.

 №

Име на преподавателя

Период на дежурство

Занимания с учениците по дни

1.

Айтен Асан Ахмед Ферзу

03.07 – 07.07.

Понеделник – Четене на приказки

Вторник – Гледане на детски филми

Сряда – Спортни игри

Четвъртък – Аз рисувам

Петък – Дейности по избор

2.

Гюлхан Ефраимова Ахмедова

10.07 – 14.07

Понеделник – Четене на приказки

Вторник – Гледане на детски филми

Сряда – Спортни игри

Четвъртък – Аз рисувам

Петък – Дейности по избор

3.

Соня Рачева Герасимова

17.07.21.07

Понеделник – Четене на приказки

Вторник – Гледане на детски филми

Сряда – Спортни игри

Четвъртък – Аз рисувам

Петък – Дейности по избор

4.

Божидар Ганчев Бужев

24.07 – 28.07

Понеделник – Тенис

Вторник – Народна топка

Сряда – Баскетбол

Четвъртък – Футбол

Петък – Хандбал

5.

Марийка Минева Симеонова

14.08 – 18.08

Понеделник – Четене на приказки

Вторник – Гледане на детски филми

Сряда – Спортни игри

Четвъртък – Аз рисувам

Петък – Дейности по избор

6.

Февкие Мехмедова Хасанова

28.08 – 01.09.

Понеделник – Четене на приказки

Вторник – Гледане на детски филми

Сряда – Спортни игри

Четвъртък – Аз рисувам

Петък – Дейности по избор

 

 

На 05.06.2017г. се проведе втората представителна изява на клубовете „Четем заедно” и „В света на приказките” по проект „Твоят час”.Пред своите родители учениците от начален етап прочетоха приказката „Как се раждат пеперуди” от Мая Дългъчева.

 

 

 

 

На 02.06.2017г. се състоя спортно състезание по баскетбол по проект „Твоят час”.Сили премериха отборите на ОУ”Ал.Константинов”-с.Г.Градище и ОУ”Хр.Ботев”-с.Ломци.

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПОВЕД № 134/20.02.2017

На основание чл. 143. ал.1 от ЗПУО и във връзка с чл.41.ал.1. чл. 44. ал.1 и чл. 4 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и решение на Педагогическия съвет на училището с Протокол № 3 от 16.02.2017 условията и реда за приемане на ученици в първи клас и пети клас

НАРЕЖДАМ:

1.  Да се извърши прием на ученици в I- ви клас за учебната 2017/2018 в паралелка с максимален брой ученици 22.

ОПРЕДЕЛЯМ:

2.                График на дейностите по  прием на ученици в първи клас. както следва:

2.1.          Подаване на заявление за записване - от 21.05. до 31.05.2017 г

2.2.          Разглеждане на заявленията и обявяване на списъци на регистрираните деца -  31.05.2017

2.3.          Записване на учениците в първи клас - от 06.06. до 10.06.2017 г.

2.4.          Обявяване на свободни места - 13.06. 2017 г.

2.5.          Записване на ученици, желаещи да заемат свободните места от 14.06. до 17.06.2017 г.

2.6.          Обявяване на останалите свободни места и попълването им - от 20.06.2017 до  14.09.2017 г.

3.    Необходими документи при кандидатстване:

3.1.Заявление от родител за записване в първи клас - училищна бланка:

3.2.Копие от акта за раждане на детето:

3.3.Копие от лична карта на родител.

4.Комисия за  прием на документи и класиране на ученици за 1 клас   - задължения и състав:

4.1. Председател: Соня Рачева Герасимова – ст.учител в начален етап

4.2.Членове : Айтен Асан Ахмед-Ферзу - ст.учител в начален етап

                 Февкие Хасанова Мехмедова- ст.учител в начален етап

4.3.  Задължения на комисията:

a)      Приема документите, проверява наличието и редовностт на оригиналите с копията на документите и връща оригиналите на родителите

b)      Завежда с входящ номер в дневника за входяща кореспонденция на  подадените документи;

c)      Подрежда документите на учениците по входящи номера и класира по посочените по - долу критерии:

d)     Изготвя списък ма класираните ученици и го предава на директор;» пл училището за утвърждаване.

5.Място на работа на комисията - учителска стая.

6.Критерии за подбор на кандидатите, когато броят на подадените заявления е  по-голям от броя на местата за обучение:

        6.1.Деца и внуци на учители и служители от училището;

 6.2.Брат/ сестра на ученик от ОУ" Алеко Константинов", доказуемо със служебна бележка издадена от училището;

 6.3.Местоживеене в с.Голямо Градище,община Опака, доказуемо със съответния  документ;

 6.4. Деца навършили 6 годишна възраст в календарната 2017 г. по желание на  родителя,ако физическото и умствено им развитие позволява.

Не се прилагат критерии за прием на ученици в паралелка за 1-ви клас, когато броят на желаещите деца да се запишат в нея, не надвишава обявените места.

7. Приетите ученици се записват в училището със следните документи:

  • Заявление за записване до директора на училището;

  • Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група/ клас/;

  • Декларация от родител за случаите, в които детето не е посещавало подготвителна  група/ клас/.

На 20 април 2017 г. от 16.00 ч. ще се проведе Ден на отворените врати за родителите на  бъдещите първокласници в ОУ „ Алеко Константинов".

Настоящата заповед да се доведе до знанието на комисията за сведение и изпълнение. Същата да бъде изложена на видно място в училището за информация на всички желаещи, както и оповестена в официалния сайт на ОУ „ Алеко Константинов".

 

Директор: ...............................

Джошкун Феимов

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

ЗАПОВЕД № 135/20.02.2017

На основание чл. 143. ал.1 от ЗПУО и във връзка с чл.41.ал.1. чл. 44. ал.1 и чл. 4 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и решение на Педагогическия съвет на училището с Протокол № 3 от 16.02.2017 условията и реда за приемане на ученици в първи клас и пети клас

НАРЕЖДАМ:

1.  Да се извърши прием на ученици в V- ти клас за учебната 2017/2018 в паралелка с максимален брой ученици 26.

2.  ОПРЕДЕЛЯМ ИЗИСКВАНИЯ  ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС ЗА    

     УЧЕБНАТА 2017/2018г. както следва:

a)      Живеещите в с.Голямо Градище и учениците, на които не е наложена мярка по чл. 199, ал.1, т. 5  от ЗПУО.

b)      Други деца от семейството, обучаващи се в училището.

c)      Завършен 4 клас в ОУ „Алеко Константинов”.

d)     Деца на служители, работещи в училище.

e)      Деца със специални образователни потребности, насочени с протокол от Регионален екип за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности  към Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование /РЦПППО/- гр. Търговище.

3.  НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

     А. Заявяване на желание – до 09. 06. 2017 г.

1. Заявление по образец от родител (настойник) до директора на училището.

2. Копие от Удостоверение за раждане на детето.

Документи се приемат всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа на 1 етаж при директора.

     Б. Записване:

            1. Удостоверение за завършен начален етап- оригинал .

            2. Здравен картон (за учениците, завършили IV-ти клас в друго учебно заведение).

 

4. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА:

1.В срок до 09.06.2017 година се подават заявления за записване и копие от Удостоверението за раждане на детето.

2.От  12.06.2017 г. до 15.06.2017 г. включително се извършва записване на учениците в V клас.

3.След 15.06.2017 г.  записване в V клас се извършва само при наличие на свободни места, които се обявяват на 16.06.2017 г. до 16.30 часа .

4.Първа родителска среща – м. юни 2017 г. от 16.00 часа, в учителската стая.

5.Втора родителска среща – м. септември 2017 година.

ОРГАНИЗАЦИЯ

Документи се приемат всеки работен ден от 8.00 ч. до 16.30 ч. на 2 етаж при г-жа Г.Ахмедова и при директора на 1 етаж.

Списъците с класираните ученици ще се изнесат на информационното табло и в сайта на училището.

 

Директор: ...............................

Джошкун Феимов

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“- КЛУБ „ЧЕТЕМ ЗАЕДНО“

                               

         Работен момент от занятието                                    Крайният резултат                 

ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“ – КЛУБ „В СВЕТА НА ПРИКАЗКИТЕ“

                                                          Работен момент от занятието                                    Крайният резултат                 

СЪОБЩЕНИЕ

На  16.февруари 2016 година от 17,30 часа в кабинет 107 на ОУ"Алеко Константинов"-с.Голямо Градище ,    

ще  се проведе заседание на Обществен съвет към ОУ"Алеко Константинов" при проект за дневен ред:

1. Становище по "Проект на бюджет на  ОУ"Алеко Константинов"-с.Голямо Градище за 2017 година".

2.Запознаване с утвърдените за избор учебници и учебни комплекти на 1 и 5 клас.

3.Становище по план прием за 2017/2018 учебна година.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съобщение

На 16 февруари от 16,30 часа в ОУ"Алеко Константинов" ще се проведе родителска среща при следния дневен ред :

1.Резултати от обучението през 1-ви учебен срок на учебната 2016/2017 година;

2.Информация по изпълнение и резултати от проект "Твоят час";

3.Запознаване с измененията в Правилник за организацията и дейността на училището;

4.Разни.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

През уч.2016/2017г в ОУ“Алеко Константинов“ –с.Голямо Градище, общ.Опака, обл.Търговище са организирани четири групи по проект „Твоят час“.

Учениците от начален етап са включени в две групи за преодоляване на обучителни затруднения, с акцент върху четенето и по-специално – четене с разбиране. Учениците от първи и втори клас участват в клуб „Четем заедно“, а четвъртокласниците – в клуб „В света на приказките“. Всяко от занятията е комплекс от четивни задачи и задачи за рисуване, съобразно проведената анкета и изразените желания на децата.Дейностите по проекта дават възможност за подобряване на четивната техника, да работят съвместно по любими задачи.

             

Отново с ученици с обучителни затруднения от пети и шести клас е сформиран клуб „Трудната математика“. Работота по проекта е организирана в екип с възможност за взаимопомощ и цел преодоляването на пропуските в знанията и уменията. С голямо желание учениците работят с логически и занимателни задачи, което прави участието им в проекта привлекателно.

             

Създаване на мотивация за участие в спортни занимания с оглед подобряване на физическата дееспособност е основната цел на клуб „Баскетбол“.В него са включени ученици от прогимназиален етап. Заниманията по проекта спомагат за формиране и на редица социални качества – взаимопомощ, работа в екип, поемане на отговорност.

СЪОБЩЕНИЕ

На 01.декември 2016 година от 14,30 часа в кабинет 107 на ОУ"Алеко Константинов"-с.Голямо Градище , ще   се проведе заседание на Обществен съвет към ОУ"Алеко Константинов" при проект за дневен ред:

1.Избор на председател на Обществен съвет към ОУ"Алеко Константинов"-с.Голямо Градище.

2.Разглеждане на  проект за "Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата"

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКАНА  

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ

ОУ“Алеко Константинов“-с.Голямо Градище

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с прилагане на чл. 265, ал. 1 и чл. 266, ал. 2 от Закона за предучилищното  и училищното образование,  директорът на ОУ“Алеко Константинов“-с.Голямо Градище

 СВИКВА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ НА 6. 10. 2016 Г. ОТ 17:00 Ч. В К-Т 210

НА ОУ“Алеко Константинов“-с.Голямо Градище ПРИ СЛЕДНИЯ  ДНЕВЕН РЕД

1.     Избор на членове на Обществения съвет на ОУ“Алеко Константинов“-с.Голямо Градище.

2.     Избор на резервни членове на Обществения съвет на ОУ“Алеко Константинов“-с.Голямо Градище 

Информация за правомощията на обществения съвет може да прочетете  на интернет страницата http://ougg.free.bg

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВТОРА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА

НА АТЕЛИЕ „СРЪЧКОВЦИ” И КЛУБ „АЗ И ЖИВОТНИТЕ”

В ОУ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” –С.ГОЛЯМО ГРАДИЩЕ

7 юни  – ден, като всички останали...

Но за учениците от начален етап на ОУ”Алеко Константинов” – с.Голямо Градище той се превърна в истински празник, благодарение на съвместна представителна изява по проект УСПЕХ. Първокласниците от ателие „Сръчковци” с ръководител Айтен Ферзу, второкласниците и четвъртокласниците от клуб „Аз и животните” с ръководител Соня Герасимова, представиха пред родители и гости своята работа по проекта. И го направиха по един незабравим начин.Цяла седмица малките ученици трескаво се подготвяха за своята изява. В уречения час с вълнение, трепет и много усмивки, празникът започна. В началото бяха представени не само интересни, но и много полезни факти за познати и непознати животни. След това градусът на настроението бе повдигнат от изпълнението на патешки танц, в който малките танцьори ползваха собственоръчно изработени маски. А за да покажат истинска сръчност пред своите родители, децата довършиха предварително подготвени хвърчила. Вдигнали ги високо, те заведоха гостите във фоайето,за да ги изненадат с изложбата, на която бяха представени много и  красиви изделия.Последваха възклицания, похвали и разбира се – снимки.

Тогава дойде и дългоочакваният момент от празника – парад на хвърчилата. Всички излязоха навън и под звуците на музика в небето над училищния двор полетяха 23 детски хвърчила. Детското щастие някак спонтанно накара и родителите да се включат –  даваха съвети,  разплитаха заплели се опашки ...

И всички много се забавляваха.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Да почистим България за един ден !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На 19 април 2013/петък/ в ОУ"Алеко Константинов" се проведе традициония ден за самоуправление.

Ученици от  различни класове„поемат” управлението на училището като преминават през пълен процес на организация и провеждане на един учебен ден.В рамките на инициативата те организират учебния процес,  решават проблеми, свързани с  учебно-възпитателните и административни дейности. Като награда за положения  труд, в края на „работния ден” най-добре справилите се ученици-учители   получат грамоти за активно участие и отлично представяне в Деня на ученическото  самоуправление.

 

 

 

НА 16.О3.2013 ГОДИНА СЕ ПРОВЕДЕ ПЪРВА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА НА КЛУБ”СВЕТЪТ НА ЦВЕТЯТА” И АТЕЛИЕ ”РАБОТИЛНИЦА ЗА ИДЕИ” С РЪКОВОДИТЕЛИ МАРИЙКА СИМЕОНОВА И АЛБЕНА БОНЕВА.                В КОРИДОРА НА ВТОРИЯ ЕТАЖ УЧАСТНИЦИТЕ В АТЕЛИЕТО ПОДРЕДИХА ПЪСТРА ИЗЛОЖБА ОТ КАРТИЧКИ, МОДУЛНИ ОРИГАМИ, ВАЗИ И АПЛИКАЦИИ.

  РЕДОМ С ТЯХ ЦВЕТНАТА ГРАДИНА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ КЛУБ”СВЕТЪТ НА ЦВЕТЯТА” СЪЗДАВАШЕ ПРОЛЕТНО НАСТРОЕНИЕ.

 

 

ПЪРВА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА

На ателие „Сръчковци“ и  на клуб „Аз и животните” по Проект УСПЕХ

През месец декемвти 2012г. училищното фоайе на втория етаж бе превърнато в изложбена зала – дойде време за първата представителна изява на учениците от начален етап.

Тази година първокласниците са включени в ателие «Сръчковци», а второкласниците и четвъртокласниците- в клуб « Аз и животните». На богатата изложба малките  първокласници от ателие «Сръчковци» подредиха изработени от различни материали зайчета, китчета, петлета, агънца, таралежи, дори макет на птицеферма с патици, пилета и каруца с кончета. Участниците  в клуб «Аз и животните» представиха «Първа книжка за животните», книжка « Гатанки лесни за животни интересни», маски, картички, пеперуди, постери.

Седмично разписание на часовете за 1 срок на учебната 2012/2013 година.

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа наОперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

На 9 април, с началото на пролетната ваканция, започнаха  работа  ателие „Магията на хартията” и клуб”Приказен  свят” Учениците от III  и IV клас разтвориха българската  съкровищница  -четоха и обсъждаха, илюстрираха   и коментираха  народни приказки.  Първокласниците се запознаха с изкуството оригами и се научиха как от хартия могат да си направят  ботушки, солнички и др. С голямо старание бяха изработени и пролетни апликации.

Студио „Театър в училище „

  По проект ”Успех „ в ОУ „Алеко Константинов” е създадено и Студио „Театър в училище”.Групата обхваща ученици от VІ и VІІІ клас.Вече минаха първите няколко занятия по теми .В тези часове учениците се запознаха с приказката ,която ще драматизират.В началото беше направено проучване на възможностите на учениците и четене на приказката на маса.Заедно със своя ръководител децата  работиха и върху различните движения,жестове, мимики и местата на актьорите на сцената. Освен това имаше и индивидуална работа по сцени.Учениците посещават с голям интерес часовете,защото  за тях това е едно ново предизвикателство – да бъдеш актьор.За това допринесе и посещението на театралната постановка „Аладин и вълшебната лампа”,представена от Русенския драматичен театър в гр. Попово.Желанието им е  и те да покажат  своите възможности на  сцената.

„Английски клуб”

Учениците, които посещават „Английски клуб” изучават езика разговорно,посредством готови диалози от ежедневието, кратки анимирани истории и песни.През пролетната ваканция те се запознаха с някои факти за Великобритания и се научиха да приготвят вкусни английски палачинки с лимон и захар. Освен това те имаха възможност да разговарят с англичанката Адел, която отговори на въпросите на най-любопитните. Представителна изява бяха постери, които децата изработиха според интересите си.В тях те разказват за спорта,музиката и столицата на Великобритания.

Уениците от клуб „Бърза помощ в училище” представиха своите знания и възможности за първа помощ при действие на електричен ток,кръвотечения сърдечен масаж, изкуствено дишане ,превръзки на рани и измерване на артериално кръвно налягане. Всички с желание се включиха в поставените задачи. Ораганизирано бе състезание за най –добра превръзка на рана и контузия.

     Учениците от ОУ"Алеко Константинов"-Голямо Градище се класираха на 3 място на областното първенство по тенис на маса-21.март.2012-Търговище в двете възрастови категории V-VII и VIII-X клас.                                            

 -----------------------------------------------------------------------------

 

   На 13.03.2012 в ОУ"Алеко Константинов" се проведе общински кръг от състезанията по "Тенис на маса".Победители и класирани за областен кръг са учениците от Голямо Градище.

 

-----------------------------------------------------------------------

Основно училище „Алеко Константинов”-с.Голямо Градище е        участник в    

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището  привлекателно за младите хора”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

УЧИЛИЩЕ ЗА СЕБЕУТВЪРЖДАВАНЕ И ПОДГОТОВКА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ ХОРИЗОНТИ”

УСПЕХ   
Координатор за региона: Регионален инспекторат по образованието – Търговище 

-----------------------------------------------------------------------

 

За родителите на учениците от "Подготвителна група"
----------------------------------------------------------------------------------

 

Новогодишен карнавал

вижте снимките от празника

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------

Празник на училището- 18 май 2011

вижте снимки от празника

-----------------------------------------------------

19 февруари - Почит към най-великият Българин-Васил Левски

видео 8
 
Задачи от общински кръг на олимпиадата по :
        12.02.2011- Математика - IV клас , V клас, VI клас ,VII клас, VIII клас
 
        13.02.2011- Химия и ООС -      VII клас     VIII клас
 

20.02.2011- Български език и литература - V клас, VI клас ,VII клас, VIII клас

 За да влезете във вашата електронна поща кликнете ТУК

 ----------------------------------------------------------------

Седмично разписание за 2-ри срок:

начален етап     прогимназиален етап

 
Да учим английски език с мистър Дънкън - кликнете ТУК
----------------------------------------------------------------------------
 
 
 
Кадри от слънчево затъмнение на 4 януари 2011 година наблюдавано от Голямо Градище.Ако искате да прочетете повече за слънчевото затъмнение кликнете ТУК
 
 
Информация за резултата от външно оценяване вижте: 

резултати от външно оценяване на 5 и 6 клас

резултати на 7 клас от външно оценяване  

Давани тестове за 4. 5. и 6. клас през миналите години.

Примерни тестове за външно оценяване и конкурсни изпити след завършен 7 клас от сайта на МОМН по български език и литература и по  математика

 
Нов формат на изпита след 7 клас!   Цялата информация на адреси:
http://www.teacher.bg/story.aspx?id=931

http://www.mon.bg/top_menu/general/7klas/


 
http://www.mon.bg/top_menu/general/assessment/